Logo Logo
GLANZ MEISTER tablety do umývačky riadu All in 1 Citrón 20 ks
GLANZ MEISTER tablety do umývačky riadu All in 1 Citrón 20 ks
Krátky popis Vo zľave produkt GLANZ MEISTER tablety do umývačky riadu All in 1 Citrón 20 ks u nás nájdete takmer zadarmo za 3,99 €
Obvyklá cena
  • 3,99
EAN 4260418931358
Hodnotenie
Obsahuje funkčnú soľ, leštidlo, neutralizátor zápachu, rýchloschnúci zloženie, nízkoteplotné aktivátor, aktívny urýchľovač, zosilnené čistenie, bez fosfátov Obsah balenia sa môže líšiť + -5% Obsahuje: kyselina kremičitá, sodná soľ Nebezpečenstvo H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidantH314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí P102 Uchovávajte mimo dosahu detí P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia Zákaz fajčenia P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich Pokračujte vo vyplachovaní P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte Opláchnite pokožku vodou / osprchujte P501 Zneškodnite obsah / nádobu odovzdaním v zberni nebezpečného odpadu Zloženie: viac ako 5%, ale menej ako 15% neiónové povrchovo aktívne látky; viac ako 5%, ale menej ako 15% bieliace činidlá na báze kyslíka; polykarboxyláty, enzýmy, fosfonáty, enzýmy, parfumy  
Ďalšie produkty v kategórii Glanz meister